ÅRSBUDSJETT – ENGERDAL KOMMUNE

original_1478639989_9997184

Det har ikke vært pressedekning fra politiske møter i Engerdal kommune de siste årene. Det blir derfor veldig lite informasjon for Engerdølene om hva som skjer i lokalpolitikken. Vi finner det derfor riktig å informere leserne om noen av de tiltakene som ble diskutert under behandlingen av årsbudsjettet for 2016.

Kommunestyret har enstemmig vedtatt å opprette en 100% stilling som ergoterapeut i 2016. I tillegg foreslo Arbeiderpartiet å styrke helsesektoren med en 50% stilling som Helsesekretær og at dette skulle finansieres ved å øke inntektsposten fra UDI. Behovet for en slik stilling har oppstått etter den store økningen av asylsøkere i kommunen den siste tiden. Forslaget ble ikke vedtatt da Samlingslista og Høyre stemte imot.

Arbeiderpartiet stemte imot en ytterligere økning av utbytte fra Engerdal Kommuneskoger KF. Flertallet stemte for en økning til 490.000. Dette til tross for at kommunestyret så sent som sommeren 2015 enstemmig vedtok nye styringsmål og vedtekter for å skape forutsigbarhet for kommuneskogen, der det signaliseres en reduksjon i utbytte slik at kommuneskogen kan bygge opp nødvendig egenkapital. Høyre foreslo for øvrig å utrede salg av kommuneskogen. Dette fikk kun Høyres egen stemme.

Videre stemte Ap imot å øke utbytte fra Engerdal Energi Holding med 400.000 i forhold til rådmannens forslag. Flertallet vedtok å øke utbyttet, noe som resulterer i at selskapets egenkapital er redusert de senere årene. Selskapets muligheter til å kjøpe opp svært lønnsomme Eidsivaaksjer (dersom slike kommer på salg) er dermed svekket.

Arbeiderpartiet er opptatt av at alle skal ha samme mulighet til å nyttiggjøre seg tilskudd fra næringsfondene. Vi har derfor i flere år foreslått at disse skal lyses ut med søknadsfrister slik at alle er sikret likebehandling og at søknadene kan vurderes opp mot hverandre for best mulig prioritering av midlene. Likebehandling er ekstra viktig når det er begrenset tilgang av midler. Ikke minst har dette vært viktig de to siste årene når Samlingslista og Høyre har valgt å bruke av disse midlene til egne prosjekter uten at disse er vurdert opp mot næringslivets prosjekter. Ettersom Ap innser at det ikke er flertall i kommunestyret for å bruke søknadsfrister, foreslo vi at det skulle bekjentgjøres på hvilket formannskapsmøte den første tildelingen vil skje. På den måten vil alle søkere kunne sikre seg å delta i første tildeling når en vet at det fortsatt er midler tilgjengelig. Samlingslista og Høyre stemte imot en slik bekjentgjøring. Flertallet har dermed vedtatt at de som søker næringstilskott ikke skal vite når første tildeling skjer. Arbeiderpartiet kan ikke gjøre annet enn å beklage overfor næringslivet at de ikke får slik informasjon som kan sikre likebehandling. Vi anmoder alle som har planer om å søke tilskuddsmidler om å sende søknad så fort som mulig slik at søknaden kan bli vurdert før midlene er brukt opp.

Som en følge av ny barnehage, bygging av ambulansestasjon og planlagt utvidelse av asylsøkermottaket vil det bli mer trafikk av fotgjengere og biler i Drevsjø sentrum. For å ivareta sikkerheten foreslo Arbeiderpartiet ved behandling av årsbudsjettet for 2016 å utrede bygging av gangveg gjennom Drevsjø sentrum- mellom Gløtvold Handel og asylsøkermottaket. Samlingslista og Høyre stemte imot, forslaget ble dermed ikke vedtatt.

Arbeiderpartiet fremmet for øvrig følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:

• Utrede en forsøksordning med sommerjobbgaranti for ungdom

• Vurdere muligheten for samarbeid med organisasjonen MOT

• Avklare muligheten for at TEPAS reetablerer tilrettelagte arbeidsplasser i Engerdal.

• At rådmannen prioriterer tiltak for å få egne ansatte til å videreutdanne seg innen kreftsykepleie.

• Utrede oppussing av kjellerlokaler ved ungdomshuset til aktivitetsrom, samt utrede muligheten for utvidet åpningstid for ungdomshuset.

• At utredningskomiteen lager en tiltaksplan for jordbruket i Engerdal

Videre støttet Arbeiderpartiet flere forslag fra Samlingslista, bl.a.:

• Antall formannskapsmøter reduseres fra 20 til 15.

• Det avsettes kr 50.000 for å arrangere "Engerdalssamlinger" i og utenfor kommunen.

• Det opprettes en stillingsbank som viser ledige stillinger i kommunen.

Engerdal Arbeiderparti

Kommunestyregruppa