Budsjettbehandlingen i Engerdal for 2021

Ang budsjettbehandlingen i Engerdal kommune

Nå er budsjettet for 2021 banket igjennom i Engerdal kommune, og vi i kommunestyregruppa for Engerdal Arbeiderparti er meget bekymret for hvilke konsekvenser flertallsvedtaket vil få.

I disse tider, med meget stram kommuneøkonomi og en lånegjeld som bare stiger, var det brutale kutt som stod i budsjettforslaget fra kommunedirektøren. Dessverre fant vi ikke mulighet for å finne dekning/inntjening som kunne finansiere alle tiltakene vi så gjerne skulle hatt inn igjen.

Fokus for oss kommer til utrykk i verbalpunktet vi fikk flertall for under behandlingen i formannskap, men som dessverre falt under avstemmingen i kommunestyret.

Budsjettforslaget for 2021 viser at Engerdal kommunes økonomiske situasjon er svært alvorlig. For å unngå et fremtidig scenario hvor Engerdal kommune blir satt under Fylkesmannens administrasjon (ROBEK), bes Kommunedirektøren med bakgrunn i kostratallene for 2019, hvor Engerdal kommune sammenlignes med tilsvarende kommuner, om å legge fram en sak hvor antall stillingshjemler og kommunalt ytelsesnivå i større grad samsvarer med sammenlignbare kommuner.


Det er fra flere hold påpekt at Engerdal kommune driver for dyrt, har for mange ansatte. Dette, sammen med en evn nedleggelse av mottaket vårt, medfører behov for kutt i antall årsverk som kommunen lønner. I en slik prosess er det særdeles viktig at ansatte, tillitsvalgte og administrasjonen får tid og mulighet til å selv analysere/se muligheter og ta prosesser knyttet til nedbemanning på en forsvarlig og trygg måte. Dette tar tid, og selv om det er behov for nedskjæringer i løpet av 2021, så må det gis nok tid til at disse prosessene skal bli forsvarlige, trygge og ivaretagende for alle kommunens ansatte.

I våre endringsforslag ønsket vi å sikre noen viktige tiltak som ville komme hele kommunen til gode (bl a brøyting av veier, gatelys m.m). Videre var det viktig for oss at vi fortsetter å betale ned på kommunale lån. Dette var det heldigvis bred politisk enighet om.

Det er også fra tidligere vedtatt at vi skal ha privat barnehage i Sømådalen. Når kommunen først har sagt ja til en slik barnehage, så plikter vi å gi tilskudd. Dette var ikke tilstrekkelig innbakt i budsjettforslaget fra administrasjonen, og ville gitt store konsekvenser i revidert budsjett senere i 2021 dersom vi ikke la dette inn i totalpakka.

Etter innspill fra engasjerte medlemmer leverte vi også fra oss et forslag på hvordan vi kan frigjøre ytterligere midler i nær fremtid:

Kommunedirektøren bes om å utrede muligheten for seksjonering og salg av kommunale leiligheter for å frigjøre midler for fremtidige investeringer, samtidig som kommunens driftsutgifter reduseres ved at subsidiering av husleie reduseres.


Dessverre fikk vi ikke flertall for dette under budsjettbehandlingen.

Vi ville også signalisere at alle må bidra. Og på politisk nivå fremmet vi et kuttforslag på 10 % av ordførerstillingen/ordførerlønna, 10 % kutt på møtegodgjør på politiske møter, samt at servering utgår fra politiske møter. Dette ble også nedstemt.

Etter at budsjettbehandlingen var ferdig satt vi igjen med et flertallsvedtak der vi skal bruke ytterligere 3 millioner, samtidig som det skal kuttes i 10 årsverk i tillegg til nedbemanning etter en evn nedleggelse av mottaket. Dette er et budsjett vi i Engerdal Arbeiderparti ikke kan stille oss bak, og vi leverte følgende protokolltilførsel:

I dagens situasjon hvor budsjettet for 2021 viser at Engerdal kommune har en særdeles utfordrende økonomi med et vedtatt resultat som ligger langt unna målet om sunn kommuneøkonomi, ønsker Engerdal Arbeiderparti å gi uttrykk for bekymring over flertallets finansiering av vedtatte tiltak. Merforbruket på ca. 3 millioner kroner, sammenlignet med Kommunedirektørens budsjettforslag, er vedtatt finansiert blant annet ved å redusere kommunale årsverk med 2 millioner kroner. Engerdal Arbeiderparti mener at dette er et urealistisk tiltak da prosessen med en ryddig nedbemanning ikke kan gjennomføres på en slik måte at dette gir mulighet for innsparinger i 2021. Engerdal Arbeiderparti ønsker samtidig å uttrykke uenighet i forhold til andre vedtatt finansieringstiltak hvor dette delvis er gjort med bruk av midler fra salg av fast eiendom. Ser man dette i sammenheng med estimert underskudd for 2020 med ca. kr 800 000,- kan flertallets vedtak bidra til at kommunens økonomiske situasjon blir ytterligere forverret.  


Med hilsen,

Kommunestyregruppa til Engerdal Arbeiderparti.


P.S! Kontakt oss gjerne dersom dere har spørsmål eller kommentarer.